Former Priests

null

Rev. Fr. Augustine Kailathu OIC

null

Rev. Fr. Abraham Kadamala

null

Rev. Msgr. Peter Kochery

null

Rt. Rev. Fr. Abraham Chacko Narimattathil Coreepiscopo

null

Rev. Fr. Thomas Kottayil

null

Rev. Fr. Philips Vazhakunnath

null

Rev. Msgr. Geevarghese Mannikarottu

null

Rev. Fr. Joseph Nedumankuzhiyil

null

Rev. Fr. Mathai Mannoorvadakkethil